ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К КОРРЕКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сертификат

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ .......................................................... 8

В. Н. Пристинский, Т. Н. Пристинская, В. В. Панченко. Ответственность

за здоровье как духовная и культурная ценность в гармонизации

практической деятельности педагога ..................................................................... 8

М. Р. Арпентьева. Основные направления работы спортивного

психолога ................................................................................................................. 14

Т. П. Сергєєва, С. В. Халайджі. Суб’єктивні показники стану здоров’я

як мотивація студентів до здоров’язбереження................................................... 28

Ж. В. Малахова, О. Н. Олейник. Основы концепции саморазвития в системе

физического воспитания студентов ...................................................................... 37

Ж. В. Малахова, В. Н. Сокрут. Формирование процесса физического

воспитания в самостоятельном режиме занятий ................................................. 44

Т. В. Шепеленко. Комплексна підготовка спортсменів 17–22 років,

що спеціалізуються у спортивній аеробіці ........................................................... 52

І. Ю. Самохвалова, В. В. Мелюшкина. Фізичне виховання в спеціальних

медичних групах аграрного університету ............................................................ 60

А. О. Качан, В. М. Пристинський,В. І. Філінков. Інформаційно-комунікаційні

технології на заннятях фізичною культурою як чинник інноваційного

освітнього простору навчального закладу ........................................................... 66

В. А. Гонцов, О. М. Олійник. Оптимізація процесу фізичного виховання

на основі спортивно орієнтованих технологій .................................................... 71

Е. В. Селиванов. Физическое воспитание студентов высших учебных

заведений и формирование мотивации к занятиям ............................................. 77

Ю. С. Сорокін, Д. О. Чернишов. Вирішення сучасних проблем

функціонування системи фізичної культури і спорту у ВНЗ України

шляхом її аналізу в країнах зарубіжжя ................................................................. 84

В. В. Тимошенко, В. С. Булига. Вплив фізичних навантажень

на психоемоційний і фізичний стан студентів вищих навчальних

закладів..................................................................................................................... 92

М. В. Єрмоленко, Ж. В. Малахова. Формування мотиваційно-ціннісних

орієнтацій студентів вищих медичних закладів освіти до систематичних

занять фізичним вихованням та спортом ............................................................. 98

М. В. Ермоленко, О. А. Верищак. Актуальные вопросы моделирования

спортивно ориентированной двигательной активности студентов

на основе применения в учебно-воспитательном процессе средств

гандбола ................................................................................................................. 105

4

О. В. Єрмоленко, С. Ф. Маланчук. Спортивно орієнтована рухова активність

як соціально-педагогічна модель інтеграції студентської молоді в соціальну

систему ................................................................................................................... 112

О. В. Єрмоленко, Ж. В. Малахова. Актуальні питання нормативно-правового

забезпечення процесу фізичного виховання студентської молоді в умовах

адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу ....... 119

В. А. Хаджинов, Н. Г. Чекмарьова. Особливості мотивації студентів

до занять фізичною культурою ............................................................................ 126

Н. Г. Чекмарьова, В. А. Хаджинов. Організація самостійної роботи

з фізичного виховання студентів ВНЗ................................................................. 134

В. П. Родигіна. Формування культури здоров'я студентів у педагогічному

процесі вищого навчального технічного закладу .............................................. 141

Т. С. Брюханова, Д. Н. Седюк. Оптимизация процесса физического воспита-

ния студенческой молодежи на основе применения технологии

спортивно ориентированной двигательной активности ................................... 147

А. К. Тертишна, С. О. Черненко. Формування у студентів вищих

навчальних закладів потреби фізичного вдосконалення в процесі

самостійних занять ............................................................................................... 155

О .І. Холодний, П. Є. Герасименко. Вагомість факторів, що характеризують

здоровий спосіб життя ......................................................................................... 165

В. И. Новицкая, В. А. Коледа. Управление физической подготовкой

студентов ............................................................................................................... 170

РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ РІЗНИХ

ГРУП НАСЕЛЕННЯ .......................................................................................... 178

А. В. Федоряка, Н. В. Бачинська. Розвиток координаційних здібностей

у дівчаток 8–9 років, що займаються фігурним катанням на ковзанах

в оздоровчих групах .............................................................................................. 178

Н. О. Акімова, С. С. Олифировська. Фізична культура як засіб фізичного

розвитку молоді в Україні .................................................................................... 185

Т. П. Козій. Адаптація серцево-судинної системи спортсменів-

орієнтувальників до фізичного навантаження в залежності від типу

їх тілобудови .......................................................................................................... 192

І. К. Ширін, Ю. О. Долинний. Впровадження спортивно орієнтованого

фізичного виховання в навчальний процес вищих навчальних закладів ........ 200

Ю. К. Хмельницкая, В. В. Ефанова. Функциональное обеспечение

организма лыжников-гонщиков при преодолении подъёмов различной

сложности ............................................................................................................... 207

Н. О. Акімова, А. А. Приємська. Фізичне виховання студентів із різним

рівнем фізичного стану з використанням сучасних тенденцій ........................ 217

5

В. О. Дронь, С. О. Черненко. Основи методології науково-дослідної

роботи у фізичному вихованні ............................................................................ 225

С. А. Глухов, В. Ф. Воробьёв. Дифференцированный подход

к тренировочному процессу бодибилдеров в зависимости

от конституционного самототипа ....................................................................... 233

Г. П. Грибан. Діяльність гімнастичного товариства «Сокіл» у Волинській

губернії після жовтневого перевороту ............................................................... 239

В. И. Филинков, Д. П. Диденко. Оптимизация модели физического

воспитания студентов ........................................................................................... 248

РОЗДІЛ 3. ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ........................................ 256

О. А. Телих, С. В. Переверзєва. Формування соціальних компетентностей

учнів на уроках фізичної культури як умова успішної самореалізації

особистості в соціумі через проект «Fair Play – Чесна Гра» ........................... 256

С. В. Григорян, А. С. Оганджанян. Влияние армянских национальных

танцев на функциональное состояние сосудов нижних конечностей ............. 263

Ю. Ю. Мусхаріна, Е. В. Виноградов. Основні напрямки оздоровчої фізичної

культури в загальноосвітньому закладі .............................................................. 267

Ю. А. Лутовинов, В. М. Лисенко, В. Г. Олешко. Соотношение средств общей

и специальной направленности в подготовительном периоде годичного

макроцикла юных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий ....... 274

РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ

РЕАБІЛІТАЦІЇ .................................................................................................... 283

Ю. М. Ящишина, І. С. Алексейчук. Особливості розвитку психічного

здоров'я в студентському віці .............................................................................. 283

А. Н. Погорлецки, Р. Д. Узун. Результаты применения БОС-терапии

в реабилитации детей со сколиозом ................................................................... 290

M. V. Corman, A. A. Zavalişca. Obezitatea ca factor negativ în dezvoltarea fizică

a elevilor claselor gimnaziale i – viii – a din republica moldova ........................... 298

Sarev I. I., Agapii E. E. Studiul manifestării calităților psihofizice

la persoanele cu afectiuni degenerative ale coloanei vertebrale ............................. 305

РОЗДІЛ 5. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ У ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. ............................................................................ 312

М. П. Оспанбаева. Болашақ мамандарға заманауи білім берудің

психологиялық аспектілері .................................................................................. 312

6

А. К. Джумабаева, А. А. Мусилманкулова. Адамгершілік-рухани тəрбиенің

маңыздылығы ........................................................................................................ 319

Ю. Ю. Мосейчук. Використання інноваційних педагогічних технологій

під час формування культури здоров’я в майбутніх учителів фізичної

культури................................................................................................................. 329

Н. Ю. Борейко, Л. Л. Азаренкова. Формування лідерських якостей

у майбутніх фахівців спеціальності «Фізична культура і спорт» .................... 336

І. Ю. Остополець. Психологічний супровід й екофасилітація в процесі

підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання і спорту .................... 344

РОЗДІЛ 6. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРТОПЕДАГОГІКИ

ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ .............................................................................................. 349

С. В. Коношенко. Специфіка організації волонтерської діяльності майбутніх

соціальних педагогів у реабілітаційних центрах ............................................... 349

М. С. Сікало. Особливості виховної роботи з дітьми девіантної поведінки

в умовах реабілітаційного центру ........................................................................ 355

П. А. Віндюк, К. А. Кулик. Ефективність використання елементів фехтування

у фізичній реабілітації осіб із набутим ураженням опорно-рухового

апарату .................................................................................................................... 361

А. А. Артеменков, И. С. Овчинников. Теоретическое обоснование

программы реабилитации больных, перенесших инсульт

головного мозга .................................................................................................... 369

А. А. Алёшичева, А. А. Артеменков. Теоретические подходы к физической

реабилитации больных при дорсопатиях шейного отдела позвоночника ...... 377

А. В. Иванов. Особенности проявлений вторичных нарушений у детей

старшего дошкольного возраста с дефектами стопы ....................................... 385

А. Ф. Абуков. Игровые подходы в процессе физического воспитания детей

дошкольного возраста .......................................................................................... 390

РОЗДІЛ 7. СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕННЯМИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ....................................................................................... 398

О. А. Балим, В. І. Марчик. Фізичне виховання з професійно-прикладною

спрямованістю учнів із вадами розумового розвитку в навчально-

реабілітаційному центрі ....................................................................................... 398

В. Л. Мудрян, В. В. Исай. Некоторые аспекты социальной адаптации лиц

с ограничениями жизнедеятельности ................................................................. 405

З. А. Мовкебаева. Взаимоотношения будущих педагогов с ровесниками,

имеющими ограниченные физические возможности ........................................ 415

А. А. Кабдырова. Принципы и проблемы инклюзивного образования .......... 421

7

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ .............. 427

Н. Н. Ефименко. Роль кисти и кистевых функций в психофизическом

развитии дошкольников ....................................................................................... 427

В. В. Беседа. Проблема дифференцированного подхода к коррекции

двигательных нарушений у детей дошкольного возраста ................................ 434

А. М. Ільченко. Особливості корекційно-педагогічної роботи в умовах

інклюзивної школи ................................................................................................ 442

М. С. Омельченко. Організація корекційної допомоги дітям із глибокими

порушеннями інтелекту ....................................................................................... 448

Ю. В. Єфименко. Корекція рухових порушень засобами пластик-шоу

у дошкільнят з люмбальними моторними проблемами .................................... 454

Т. Г. Кузнецова, О. І. Скора. Використання інформаційно-комунікаційних

технологій у спеціальних дошкільних закладах ................................................ 462

T. Yu. Azatyan, L. E. Asoyan, M. K. Marutyan. Helping parents manage early

childhood behavior problems.................................................................................. 469

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ............................................................................ 474

 

 

 

 

 

Теория и практика коррекционной работы

УДК: 364-787.84+376.3+616.7-053.4

В.В. Бєсєда

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів.

(м. Одеса, Україна)

ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО КОРЕКЦІЇ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

В. В. Беседа

Одесский областной институт усовершенствования учителей.

(г. Одесса, Украина)

ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К КОРРЕКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

 

B.B. Biesieda

Odessa Regional Institute of Teachers’ Training.

(m. of Odessa, Ukraine)

THE PROBLEM OF A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE PRE-SCHOOL CHILDREN'S CORRECTION OF MOTOR DISORDERS

 

Анотація. У статті розглядаються питання використання диференційованого підходу до корекції порушень опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку, які відвідують спеціальні та загальноосвітні дитячі установи. Корекційно-виховні завдання вирішуються за допомогою загальнодержавних програм, в яких фізичному вихованню дітей приділяють особливу увагу. Огляд та аналіз психолого-педагогічної науково-методичної літератури з досліджуваної проблеми дозволив теоретично обґрунтувати визначення «диференційований підхід до корекції порушень опорно-рухового апарату у дітей дошкільного віку», що розглядається як внутрішньо-рівневий, який враховує вікові можливості та індивідуально-типологічні особливості дитини. Перспективи подальшого дослідження передбачаються в детальній розробці комплексної методики корекції рухових порушень з використанням диференційованого підходу в дитячих дошкільних установах.

Ключові слова: фізичне виховання, диференційований підхід, корекція, порушення опорно-рухового апарату, діти дошкільного віку.

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования дифференцированного подхода к коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста, которые посещают специальные и общеобразовательные детские учреждения. Коррекционно-воспитательные задачи решаются с помощью общегосударственных программ, в которых физическому воспитанию детей уделяют особое внимание. Обзор и анализ психолого-педагогической научно-методической литературы по исследуемой проблеме позволил теоретически обосновать определение «дифференцированный подход к коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста», что рассматривается как внутренне-уровневый, который учитывает возрастные возможности и индивидуально-типологические особенности ребёнка. Перспективы дальнейшего исследования видятся в детальной разработке комплексной методики коррекции двигательных нарушений с использованием дифференцированного подхода в детских дошкольных учреждениях.

Ключевые слова: физическое воспитание, дифференцированный подход, коррекция, нарушения опорно-двигательного аппарата, дети дошкольного возраста.

 

Annotation. This article discusses the issues of a differentiated approach to the correction of disorders of the musculoskeletal system of children in pre-school age who attend a special educational and childcare institutions. Corrective educative tasks are solved with the help of state programs, in which is paid special attention to the physical education of children. The review and analysis of psychological-educational scientific-methodical literature on the researched topic are allowed in theory to justify the definition of "differentiated approach to the correction of disorders of the musculoskeletal system of pre-school children", which is considered as internally-level and takes into account age-related opportunities and individually-typological features of a child. The prospects for further research are seen in the detailed design of a complex technique of correction of motor disorders using a differentiated approach in the kindergartens.

Key words: physical education, a differentiated approach, correction, disorders of the musculoskeletal system, pre-school children.

 

Постановка проблемы в общем виде. В своих исследованиях учёные различных специальностей выявили высокую частоту травматизации детей в процессе родов, в связи, с чем растёт число детей-инвалидов, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ими также указано на появление неврологической симптоматики на уроках по физической культуре [5, 6, 9, 10]. Высокий уровень травматизма детей также является следствием неадекватной физической нагрузки на занятиях по физическому воспитанию, где превалирует усреднённый подход в используемых методиках в детских учреждениях. Решение данной проблемы видится в дифференциации процесса физического воспитания в детских учреждениях [1, 3, 6].

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы. Поиск новых путей, касающихся области коррекционного (специального) обучения, комплексной психолого-педагогической, медико-социальной и профессиональной реабилитации лиц с ограниченными функциями здоровья нарушениями находит отражение в работах, А. Г. Шевцова [4].

Разработка путей унификации начального этапа коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими особенности в психическом и физическом развитии с учетом результатов психологических, нейропсихологических и нейробиологических исследований является ключевой, сквозной темой исследований В. В. Тарасун [11].

По мнению Е. А. Козина теоретические и методические аспекты личностно-ориентированного подхода должны быть основными в физическом воспитании детей [7].

Однако, в работах корифеев педагогики, и психологии проблема дифференциации коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста осветлена не в полной мере.

Цель исследования. Теоретически обосновать дифференцированный подход к коррекции двигательных нарушений у детей дошкольного возраста.

Задачи исследования. Проанализировать психолого-педагогическую научно-методическую литературу по исследуемой проблеме; обосновать определение «дифференцированный подход к коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста».

Изложение основного материала исследования. За последнее время теория и методика физического воспитания обогатилась большим количеством научных разработок, посвященных вопросу профилактики и коррекции двигательных нарушений у детей дошкольного возраста с различными патологиями: «Программа развития глухих детей дошкольного возраста» (2013, К. В. Луцько с соавт.), «Программа по музыкотерапии для детей дошкольного возраста со сложными нарушениями психофизического развития» (2013, Н. Квитка), «Віконечко. Программа развития детей дошкольного возраста с задержкой психического развития от 3 до 7 лет» (2013, под ред. Т. В. Сак), «Программа развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью» (2013, И. М. Дуброва с соавт.), комплексная программа развития детей дошкольного возраста с аутизмом «Розквіт» (2013, В. В. Тарасун с соавт.), «Программа развития детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата» (2012, Н. Н. Ефименко с соавт.). При этом коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата у детей реализуется с использованием гибких учебных планов, разноуровневых программ коллективного и индивидуального обучения, вариативного характера обучения с пропедевтическим периодом.

У детей с лёгкой степенью нарушений опорно-двигательного аппарата, посещающих общеобразовательные дошкольные учреждения, задачи воспитания и обучения решаются с помощью общегосударственных программ, в которых физическому воспитанию уделяют особое внимание: Базовый компонент дошкольного образования (А. М. Богуш с соавт.), «Українське дошкілля» (О. И. Билан с соавт.), «Дитина в дошкільні роки» (К. Л. Крутий), «Дитина» (Е. В. Белкина с соавт.), «Впевнений старт» (И. В. Лущик). В основе философии той или иной программы лежит определенный взгляд авторов на ребенка, на закономерности его развития, а, следовательно, и на создание условий, которые способствуют становлению личности, оберегают его самобытность и раскрывают творческий потенциал каждого воспитанника.

В зарубежных странах направления физического воспитания детей дошкольного возраста имеют свои особенности и состоят из четырех основных разделов: психомоторное развитие (детей знакомят с названием частей тела, формируя визуальное, слуховое и кинестетическое восприятие); обучение двигательным умениям и навыкам (игровая физическая активность, гимнастика, танцы); физическая подготовленность (поощрение к физической активности, подвижным играм); плавание и игры на воде [1].

Несмотря на значительное количество научно-методических разработок относительно коррекции двигательных нарушений у детей, отсутствуют данные об особенностях организации коррекционных мероприятий у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом показателей физической подготовленности во взаимосвязи с мышечным тонусом, которые являются основным фактором двигательной деятельности и что предполагает использование дифференцированного подхода на занятиях по физическому воспитанию у данного контингента детей. При этом внедрение дифференцированного подхода в педагогическую практику специалистами физической культуры затруднено в связи с недостаточной изученностью вопросов комплексного применения дифференцированного подхода, в частности, в физическом воспитании детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата [1, 3].

До сих пор общепринятого подхода к раскрытию сущности понятия «дифференциация коррекции» в педагогике не существует. А. А. Бланин, Е. А. Козин под дифференциацией рассматривают форму организации коррекции, при которой происходит учет типологических индивидуально-психологических особенностей детей и их особая взаимосвязь с педагогом. При этом под типологическими индивидуально-психологическими особенностями имеют ввиду такие особенности детей, на основании которых их можно объединить в группы [2, 7].

В. В. Бойко наиболее полно раскрыл понятие «дифференцированный подход» в обучении, который указывает на создание разнообразных условий обучения для различных детских учреждений, групп с целью учета особенностей их контингента и комплекса методических, психолого-педагогических и организационно-управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах [3].

Различают два основных типа дифференциации содержания обучения: уровневую и профильную. По мнению А. В. Хуторского, уровневая дифференциация – это такая организация обучения, при которой дети имеют возможность и право усваивать содержание обучения на различных уровнях глубины и сложности. Частным случаем уровневой дифференциации является углубленное изучение отдельных предметов. Указанный вид дифференциации осуществляется при разделении учебного коллектива на группы на основе разных показателей: имеющегося уровня знаний, умений и навыков (уровень успеваемости); уровня интеллектуального развития; интересов, склонностей и способностей; эмоциональных и волевых качеств (в том числе отношения к учению) [2].

В любой системе обучения в той или иной мере присутствует дифференцированный подход. Существует несколько авторских педагогических технологий дифференциации обучения: внутрипредметная дифференциация по методу Н. П. Гузика, уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов по В. В. Фирсову, культурно-воспитывающая технология дифференцированного обучения по интересам детей И. В. Закатовой [8].

Принято выделять два основных вида дифференциации обучения детей:

 1. внешняя дифференциация, предполагающая создание особых типов детских учреждений и специальных групп, в которые зачисляются дети с определенными индивидуальными особенностями. Особые типы детских учреждений ориентированы на детей: имеющих специальные способности, проявляющих интерес к какому-либо циклу предметов; с высоким уровнем обучаемости и т.п.; с отклонениями в физическом или интеллектуальном развитии (коррекционные школы разных типов);
 2. внутренняя дифференциация, предполагающая организацию работы внутри группы детей, с одними и теми же более или менее устойчивыми индивидуальными особенностями. Большинство исследователей считает подобную работу важнейшим средством реализации индивидуального подхода к детям в процессе обучения [3, 8].

Внутренняя дифференциация не однородна. Можно выделить различные ее модификации:

1) по уровню возрастных возможностей (достижение определенной степени развития костно-мышечной, нервной системы и т.д.);

2) по степени обученности, уровню выработанных навыков (знание букв, умение читать, считать и т.д.);

3) по характеру познавательной деятельности детей (репродуктивный и продуктивный тип);

4) по характеру нейропсихологических особенностей («левополушарники и «правополушарники») [2, 3, 8].

Одной из задач дифференциации является создание и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его потенциальных возможностей; содействие различными средствами выполнению учебных программ каждым ребёнком, предупреждение неуспеваемости детей; развитие познавательных интересов и личностных качеств. Для осуществления дифференцированного подхода нужна, прежде всего, дифференциация детей на типогруппы [7]. В школьной практике в ряде случаев используется простая дифференциация учащихся на хорошо-, средне- и слабоуспевающих, такое же разделение присуще и в дошкольных учреждениях. Она в какой-то мере помогает педагогу осуществлять дифференцированный подход, но эта дифференциация не учитывает причин затруднений детей в обучении и не дает возможности направленно помогать детям, справляться с трудностями и продвигаться в усвоении учебного материала. Ориентация на индивидуально-психологические особенности детей, использование специальных способов и приемов, соответствующих их индивидуальным нейропсихологическим особенностям – один из путей реализации дифференцированного подхода к обучению детей.

Резюмируя вышесказанное, «дифференциацию коррекционных мероприятий» следует рассматривать как построение коррекции на основе разделения детей на группы, каждую из которых, характеризует сходство определенных индивидуально-психологических особенностей. Основой дифференциации является «дифференцированный подход» – целенаправленное педагогическое воздействие на группы детей, которые существуют в сообществах как их структурные или неформальные объединения или выделяются педагогом по сходным индивидуальным качествам детей. Дифференцированный подход позволяет разрабатывать методы воспитания не для каждого ребенка отдельно (что в дошкольных учреждениях нереально), а для определенных категорий детей [3].

Таким образом, «дифференцированный подход к коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста» мы рассматриваем как внутренне-уровневый, который учитывает возрастные возможности и индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В контексте нашего исследования основной целью дифференцированного подхода является подбор средств физического воспитания, где будут учитываться индивидуальные особенности мышечного тонуса во взаимосвязи с физической подготовленностью каждого ребёнка, а коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата осуществляется в интегрированном методическом режиме с комплексным использованием нескольких методик (массажной гимнастики, кинезиотейпирования и пассивной коррекции).

Выводы. Анализ литературных источников позволил акцентировать внимание на проблемах связанных с физическим воспитанием детей дошкольного возраста и нерешенных задачах в подборе методик коррекции двигательных нарушений у данной категории детей. Это позволяет сделать следующие выводы:

 1. На данное время разработаны теоретико-методологические основы в области коррекционного (специального) обучения и социальной адаптации детей с нарушениями в развитии, обоснованы концептуальные положения относительно коррекции и реабилитации детей с особенностями в развитии.
 2. При этом особая роль отводится дифференцированному подходу к коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста, что рассматривается как внутренне-уровневый, который учитывает возрастные возможности и индивидуально-типологические особенности ребёнка.

Перспективы дальнейшего исследования видятся в детальной разработке комплексной методики коррекции двигательных нарушений с использованием дифференцированного подхода в детских дошкольных учреждениях.

Литература:

 1. Бєсєда В. В. Диференційоване застосування «масажної гімнастики» у дітей дошкільного віку: нав.-метод. посібник для студ. вищих нав. закладів / В. В. Бєсєда. – Одеса: Акваторія, 2013. – 138 с.
 2. Бланин А. А. Становление физических качеств дошкольников в зависимости от их двигательной активности и соматотипа: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Бланин Алексей Александрович. – Малаховка, 2000. – 154 с.
 3. Бойко В. В. Дифференцированный подход в системе физического воспитания дошкольников: дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 / Бойко Валерий Вячеславович. – Ярославль, 2008. – 159 с.
 4. Вступ в абілітацію та реабілітацію дітей з обмеженнями життєдіяльності: навчальний посібник / під. наук. ред. Шевцова А. Г., заг. ред. Бурлаки В. В. – К.: ГЕРБ, 2007. – 288 с.
 5. Жарков П. Л. Остеохондроз и другие дистрофические изменения позвоночника у взрослых и детей / П. Л. Жарков. – М.: Медицина, 1994. – 240 с.
 6. З досвіду роботи психолого-медико-педагогічних консультацій України: посібник / упорядники: А. Г. Обухівська, Т. Д. Ілляшенко. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2008. – 208 с.
 7. Козин Е. А. Дифференцированная методика физического воспитания старших дошкольников различных соматотипов на основе применения средств спортивной акробатики: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Козин Евгений Александрович. – Хабаровск, 2008. – 175 с.
 8. Осмоловская И. М. Дидактические принципы дифференциации процесса обучения в общеобразовательной школе: автореф. дис. на соискание науч. степени док. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / И. М. Осмоловская. – Москва, 2002. – 27 с.
 9. Попелянский Я. Ю. Ортопедическая неврология (вертеброневрология): Руководство для врачей / Я. Ю. Попелянский. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 672 с.
 10. Ратнер А. Ю. Нарушения мозгового кровообращения у детей / А. Ю. Ратнер. – Изд. Казанского университета, 1983. – 143 с.
 11. Тарасун В. В. Морфофункціональна готовність дітей з особливостями у розвитку до шкільного навчання: діагностика і формування. Монографія / В. В. Тарасун. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 299 с.

 

References

    1. Bjesjeda V. V. Dyferencijovane zastosuvannja «masažnoji himnastyky» u ditej doškilʹnoho viku: nav.-metod. posibnyk dlja stud. vyščyx nav. zakladiv / V. V. Bjesjeda. – Odesa: Akvatorija, 2013. – 138 s.
    2. Blanyn A. A. Stanovlenye fyzyčeskyx kačestv doškolʹnykov v zavysymosty ot yx dvyhatelʹnoj aktyvnosty y somatotypa: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04 / Blanyn Aleksej Aleksandrovyč. – Malaxovka, 2000. – 154 s.
    3. Bojko V. V. Dyfferencyrovannыj podxod v systeme fyzyčeskoho vospytanyja doškolʹnykov: dys. …kand. ped. nauk: 13.00.04 / Bojko Valeryj Vjačeslavovyč. – Jaroslavlʹ, 2008. – 159 s.
    4. Vstup v abilitaciju ta reabilitaciju ditej z obmežennjamy žyttjedijalʹnosti: navčalʹnyj posibnyk / pid. nauk. red. Ševcova A. H., zah. red. Burlaky V. V. – K.: HERB, 2007. – 288 s.
    5. Žarkov P. L. Osteoxondroz y druhye dystrofyčeskye yzmenenyja pozvonočnyka u vzroslыx y detej / P. L. Žarkov. – M.: Medycyna, 1994. – 240 s.
    6. Z dosvidu roboty psyxoloho-medyko-pedahohičnyx konsulʹtacij Ukrajiny: posibnyk / uporjadnyky: A. H. Obuxivsʹka, T. D. Illjašenko. – Kamjanecʹ-Podilʹsʹkyj: PP Mošak M. I., 2008. – 208 s.
    7. Kozyn E. A. Dyfferencyrovannaja metodyka fyzyčeskoho vospytanyja staršyx doškolʹnykov razlyčnыx somatotypov na osnove prymenenyja sredstv sportyvnoj akrobatyky: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04 / Kozyn Evhenyj Aleksandrovyč. – Xabarovsk, 2008. – 175 s.
    8. Osmolovskaja Y. M. Dydaktyčeskye pryncypы dyfferencyacyy processa obučenyja v obščeobrazovatelʹnoj škole: avtoref. dys. na soyskanye nauč. stepeny dok. ped. nauk: spec. 13.00.01 «Obščaja pedahohyka, ystoryja pedahohyky y obrazovanyja» / Y. M. Osmolovskaja. – Moskva, 2002. – 27 s.

9.        Popeljanskyj Ja. Ju. Ortopedyčeskaja nevrolohyja (vertebronevrolohyja): Rukovodstvo dlja vračej / Ja. Ju. Popeljanskyj. – M.: MEDpress-ynform, 2008. – 672 s.

10.      Ratner A. Ju. Narušenyja mozhovoho krovoobraščenyja u detej / A. Ju. Ratner. – Yzd. Kazanskoho unyversyteta, 1983. – 143 s.

 1. Tarasun V. V. Morfofunkcionalʹna hotovnistʹ ditej z osoblyvostjamy u rozvytku do škilʹnoho navčannja: diahnostyka i formuvannja. Monohrafija / V. V. Tarasun. – K.: Vyd-vo NPU im. M.P. Drahomanova, 2008. – 299 s.